Epälineaarinen FE-analyysi

Lujuuslaskentapalveluihimme kuuluvat oleellisesti epälineaariset analyysit.

Käytännön sovelluksissa on usein merkittävästi epälineaarisuutta, jolloin lineaarinen malli ei anna riittävän hyviä tuloksia. Tällöin käytetään epälineaarista FEM-laskentaa. Rakenteiden epälineaarisen käyttäytymisen voi aiheuttaa esimerkiksi epälineaarisesti käyttäytyvä materiaali, kuten metalli ylittäessään myötölujuuden, epälineaarinen kontakti tai suuret muodonmuutokset. Muita esimerkkejä ovat viruminen, törmäys tai lommahdus. Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi erilaiset nostolaitteet, nosturit, koneet  ja ruuviliitokset. Meillä on kokemusta myös voimakkaasti epälineaaristen ilmiöiden mallinnuksesta, kuten törmäystarkasteluista tai lommahduksesta.

Myös lämpömallinnuksen yhdistäminen laskentamalliin voi olla tarpeellista. Tuloksena saadaan mm. lämpölaajenemisesta aiheutuvat jännitystilat ja myös materiaaliominaisuudet voivat muuttua lämpötilan funktiona.